Klauzula RODO – Kompleks

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej RODO, informujemy, iż.:

1. administratorem Państwa danych osobowych są Termy Maltańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, dane kontaktowe: numer telefonu: 61 222 61 61, adres email: bok@termymaltanskie.com.pl zwany dalej Administratorem;

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Dawid Nogaj, e-mail: iod@termymaltanskie.com.pl;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia na żądanie działań zmierzających do:

a) zawarcia umowy z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b) realizacji zawartej z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

d) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

e) wewnętrznych celów administracyjnych Term Maltańskich Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Term Maltańskich Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

f) prowadzenia monitoringu wizyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c), e), f) RODO.

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:

a) Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Term Maltańskich Sp. z o.o. na podstawie zawartej z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Informacje te są zawarte w załączniku u Administratora danych osobowych.

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Termami Maltańskimi Sp. z o.o. umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;

b) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Term Maltańskich Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w zakresie monitoringu wizyjnego przez okres do 14 dni od daty nagrania.

6. w związku z przetwarzaniem przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych oraz uzyskanie ich kopii (art. 15 RODO);

b) prawo do sprostowania danych (poprawienia) (art. 16 RODO);

c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, (art. 21 RODO);

f) prawo do przenoszenia danych, tylko w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 Rozporządzenia).

7. w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Termy Maltańskie Sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

9. w zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Termami Maltańskimi Sp. z o.o.

b) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Termy Maltańskie Sp. z o. o. podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji;

10. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content