Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane RODO) informujemy:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-082 Poznań, NIP 7781401096.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

a) listownie: ul. Termalna 1, 61-082 Poznań,

b) telefonicznie: 61 222 61 61,

c) e-mail: bok@termymaltanskie.com.pl.

 

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Dawid Nogaj. Można się z nim kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@termymaltanskie.com.pl.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci wizerunku w celu:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art. 6 ust. 1 lit. e RODO) tj. stosowanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia,

b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO realizacji zadań wynikających z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.0.1040) tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz  w celu ochrony mienia oraz w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby  narazić na szkodę Termy Maltańskie sp. z o.o.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą:

a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych w postaci wizerunku z nagrań systemu monitoringu wizyjnego:

  • osoby upoważnione przez administratora,
  • osoby obserwowane w związku z realizacją ich praw i ich przedstawiciele,
  • organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa,
  • odbiorcy w związku z prawnie uzasadnionym interesem.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego:

a) przez okres 14 dni od dnia nagrania,

b) po upływie ww. okresu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu przez nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej,

c) za dopuszczalne należy uznać przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego do prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania stanowią dowód.

 

Prawa osób objętych monitoringiem:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, czasie przetwarzania, nazwie administratora, jego adresie i danych do kontaktu,

b) prawo dostępu do swoich danych (każdy ma prawo dostępu do nagrań swojej osoby) oraz w uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem otrzymania ich kopii (dotyczy tylko wizerunku osoby, której dane dotyczą),

c) prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianiem, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne (w przypadku systemu monitoringu wizyjnego Term Maltańskich sp. z o.o. prawo sprostowania jest istotnie ograniczone),

e) prawo do anonimizacji swojego wizerunku na zarejestrowanych nagraniach, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,

f) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy minął okres przechowywania nagrań i gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

g) prawo do ograniczenia przetwarzania,

h) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych

Przetwarzanie danych w postaci wizerunku jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.