Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: Termy Maltańskie Sp. z o.o., dalej jako „Spółka”
Adres: ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
Kontakt: iod@termymaltanskie.com.pl

 

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 

 1. CEL PRZETWARZANIA

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie objętym monitoringiem
i ochrona mienia

 

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. e
Podstawa prawna: art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Przesłanka prawna: wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym

 

 1. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych i z którymi zawarto umowy powierzenia oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania dostępu do danych na mocy obowiązujących przepisów.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Nagrania będą przechowywane przez okres 14 dni od daty ich powstania.

 

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • dostępu do danych – w zakresie żądania zabezpieczenia nagrania w celu przekazanie jego kopii uprawnionym podmiotom mogącym wszczynać postępowanie wyjaśniające
 • do żądania sprostowania danych – w ograniczonym zakresie
 • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

 

 1. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem jest równoznaczne z akceptacją zasad jego funkcjonowania.

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane w postaci wizerunku nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Skip to content