Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://termymaltanskie.com.pl/

Termy Maltańskie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o..

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

– Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.

– Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.

– Mapa dojazdu nie jest dostępna.

– Serwis nie wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana kontrastu, zmiana rozmiaru tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej https://termymaltanskie.com.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Biuro Obsługi Klienta, bok@termymaltanskie.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 61 222 61 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Term Maltańskich Sp. Z o.o. odwiedzany przez klientów, przystosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Siedziba Term Maltańskich Sp. z o.o. znajduje się przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu. Wejście do budynku oraz Biuro Obsługi Klienta znajdują się na parterze budynku, pomieszczenia są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Ponadto dojście piesze do wejścia głównego nie posiada żadnych stopni, co zapewnia wjazd bez przeszkód do wnętrza osobom na wózkach.

W BOK nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy BOK służą pomocą w razie potrzeby.

W BOK nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku są odrębne toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Poziom parteru z I piętrem został połączony dźwigiem osobowym o szerokości drzwi 90 cm.

Wejście do poszczególnych stref jest ułatwione dzięki specjalnym bramkom przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wszystkie przejścia ogólnodostępne posiadają szerokość minimum 90 cm.

Wprowadzenie osób niepełnosprawnych do basenu może odbywać się przy pomocy specjalnego urządzenia „Panda”.

Przed budynkiem Term Maltańskich dostępne są wyznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością (7 miejsc).

Skip to content