bip

Biuletyn Informacji Publicznej Term Maltańskich

Termy Maltańskie sp. z o.o.
ul. Termalna 1
61-028 Poznań

tel.: 0-61 222 61 01

fax: 0-61 222 61 57

e-mail: info@termymaltanskie.com.pl
https://termymaltanskie.com.pl/

Majątek, którym dysponuje Spółka na dzień 31 grudnia 2020 r.
wynosi 107 174 702,10 zł.

schemat organizacyjny Spółki (w załączniku pdf)

Zgromadzenie Wspólników:
Miasto Poznań – Wspólnik
Termy Rzymskie Sp. z o.o. – Wspólnik

Rada Nadzorcza:
Barbara Sajnaj – Przewodniczący
Monika Kemuś-Żak – Wiceprzewodniczący
Krzysztof Leń – Członek

Zarząd:
Jerzy Krężlewski – Prezes Zarządu
Krzysztof Rosik – Wiceprezes Zarządu

Przedmiotem działalności Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności gospodarczej, przedmiotem której jest zarządzanie wielofunkcyjnym kompleksem sportowo – rekreacyjnym, obejmującym baseny sportowe, Aquapark, spa oraz zespół saun.

Do szczegółowego zakresu działania Spółki należy:

  • działalność obiektów sportowych,
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  • wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  • działalność fizjoterapeutyczna.

Termy Maltańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114386. Sądem rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy –  41 609 600,00 zł

Miasto Poznań posiada 99,94% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Termy Rzymskie Sp. z o.o. posiada 0,06% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.